Stát a civilizace je v krizi. Proto stoupá poptávka po někom, kdo je zachrání. Někteří lidé se domnívají, že ví, v čem jsou kořeny krize a jak je odstranit. (Často i správně.) Na základě tohoto vědění a nedostatku pokory v nich vznikne přesvědčení, že právě oni jsou Synové Boží, Synové Člověka, Parsifalové, inkarnovaní Bohové, Kristové, eventuelně manželky Boha. Zapomněli, že Parsifal není ten, kdo ví, ale ten, který má

pravomoc neboli sílu od Boha věci změnit!!!

Ale stát a civilizace je skutečně v krizi!!! Proto se objeví skutečný Parsifal. Jaké skutečné schopnosti bude mít, jak bude proudit energie stvoření v jeho duši, těle, je přednaznačeno v proroctvích o grálu.

_ _ _

Mystérium Staroměstské mostecké věže (4 části)

www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2197-mysterium-staromestske-mostecke-veze/

 

 

Tajemství země dvouocasého lva aneb příchod Parsifalův (7 částí)

www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2602-tajemstvi-zeme-dvouocaseho-lva-aneb-prichod-parsifaluv-1-jedenacte-arkanum-tarotu-pribeh-zeny-a-lva/

 

Příběh o Bruncvíkovi - ohlas artušovských legend v Čechách

www.stream.cz/utajene-pribehy-ceskych-dejin/pribeh-o-bruncvikovi-ohlas-artusovskych-legend-v-cechach-64344565

_ _ _

Hostýnská korunovace 1912

www.hostyn.cz/historie/historie4_korunovace.htm

 

 

Úryvky z publikace „Papežská korunovace Matky Boží Svatohostýnské vvvfdsssee         vvvfdssse          vvdsssewewe(1913)  

uryvky_PkMBS_1913.pdf

 

_ _ _

Angelologie dějin

www.sophia.sk/kniha/angelologie-dejin

Předmluva k českému vydání

Kvalitativní struktura času

Ústřední hypotéza Angelologie

Zachariel a Mi chael

Zachariel a európska integrácia po roku 1989

Michael, archanjel Slnka

 

V zacharielských obdobích nacházíme nadnárodní panovníky celoevropského formátu, kteří se snaží sjednotit Evropu ve jménu nadnárodního, duchovního, křesťanského ideálu. Jejich mýtickým předobrazem je Artuš a kulatý stůl rytířů z různých zemí, spojených velkým posláním, nejvyšším křesťanským ideálem - hledáním svatého Grálu!

Mýtický ideál nadnárodního rytířského vladaře - pololegendární král Artuš stojí právě na počátku zacharielského období, na přelomu 5. a 6. století. (Zachariel působí jako větší duch času v letech 463 - 817.)
Do paměti Čechů se jako ideál vládce a ochránce řádu a spravedlnosti zapsal kníže Václav. (Zachariel působí jako menší duch času v letech 909 - 981.)
V letech 1989 - 2061 také působí - inspiruje Zachariel jako menší duch času.

A jako velký duch času působí Michael v letech 1879 - 2234.

 

_ _ _

Svatý grál a energie života (2003)

www.agapebrno.cz/Knihy/Katalog/Svaty-gral-a-energie-zivota.aspx

Tajemství grálu, ponořené tisíce let do šera, otevřel v nové době německý spisovatel Oskar Ernst Bernhardt, píšící pod jménem Abdrushin. Své dílo „Ve světle Pravdy“ označil jako nové poselství grálu pro tuto dobu, sebe označil za Parsifala, nového vládce a správce grálu. Autory legend o grálu z gotické doby uznal za proroky s výhradou, že se všichni mýlili ohledně nutnosti dvou vstupů Parsifala do hradu grálu. Jeho dílo je naprosto nevšedním komplexním popisem zákonů v hmotném stvoření, od doby Mohamedovy nevídanou revizí koncilového křesťanství. Koncilové úpravy Ježíšových výroků a způsob jejich výkladu považuje za rozumářské, účelové, církvecentrické. O inspirovanosti jeho díla nemůže být pochyb. Svatý grál popisuje jako kalich, v němž se vlní červená tekutina, z níž vyzařuje do celého stvoření energie lásky Stvořitele. Ta udržuje celé stvoření naživu, dodává mu sílu k existenci a vytváří jeho řád. Jednou za rok, v den seslání Ducha svatého, objevuje se nad kalichem svatá holubice jako projev trvající lásky a vůle Stvořitelovy ke stvoření. Tím se na další rok obnovuje síla vyzařování grálu a prodlužuje existence hmotného stvoření. Svatý grál je uložen na nejvyšším místě stvoření – hradu grálu, kde jej střeží čistí duchové z Prastvoření. Na zemi nastane tisícileté království boží, až od věků předurčený duch Parsifala projde všemi úrovněmi stvoření, pochopí jeho zákony a vstoupí do hradu grálu. Obnoví tak spojení od Boha odtrženého lidstva s energií grálu, které bylo zničeno zavražděním Syna božího Ježíše.

 

Další zdravý vývoj lidstva je možný jen tehdy, je-li jeho duchovní elita spojena s grálem, to jest s proudem duchovní energie a moudrosti. Je-li vývoj jakékoliv civilizace odtržen od zdroje dokonalosti, ve kterém je stvoření zakotveno, končí dějiny takových civilizací katastrofou. Ta je zákonitým následkem porušení vůle Stvořitelovy.

Abdrushinovo vystoupení bylo však přerušeno nástupem satanských gard (nacistů). Když se Abdrushin pokusil použít vládu nad živly (Excalibur), ukázalo se, že nadpozemskou mocí vybaven není. V roce 1941 umírá zoufalstvím v domácím vězení, k němuž jej odsoudili nacisté.

Pro nás Čechy je zajímavé (měl a má zde mnoho stoupenců), že Čechy po selhání německého národa označil v prosinci 1937 za nastupující centrum duchovního znovuobrození lidstva. Z této epizody vyvstávají nutně otázky:

1. Že by Parsifal přece jen musel do hradu grálu dvakrát, vrátit se pro Excalibur?

2. Že by domnělá nenáboženskost Čechů byla jen čekáním na něco vyššího, než je současná nabídka sekt a scholastiků?

3. Že by v Česku narozený mimořádně silný duch, nalezitelný každým dobrým duchovním citlivcem (nyní dítě), byl znovu se vracející Parsifal?

To nechť si odpoví každý čtenář sám. Podle stupně jeho duchovního vyciťování dostane se mu odpovědi.

 

 

Parsifal je správcem grálu, tzn., že je stále spojen se Zdrojem, ve dne v noci. Zdroj nabíjí jeho „brnění“ – auru nepředstavitelnou energií. Kdo na něj vystřelí nenávistnou myšlenku či čin, střela se nejen odrazí a letí k původci, ale materializuje se!!!

To je projev funkce božského meče, průkaz vládce ze skutečné boží milosti – vlastníka Excalibru, meče králů z boží milosti. Odráží a materializuje útoky, aniž se Parsifal o cokoliv stará. Nikoliv on trestá, ale útočník se sám trestá ve stylu útoku hlavy proti zdi. (Těžko jim bude kopati proti ostnu, praví se v evangeliích.)

Tak vypadá výbava přicházejícího. Nepotřebuje pomoc a ochranu od nikoho! Je to příchod vládce s magickou mocí. Nikoho nebude potřebovat potlačovat či lámat. Kdo však na něj zaútočí myšlenkou, okamžitě bude sám těžce zasažen. (Viz starozákonní proroctví: Třtinu nalomenou nedolomí.)

To bude překvapení pro ateisty, marxisty-leninovce, nositele vědeckého světového názoru, členy klanu uctívačů moci a peněz, žvanily o Bohu – svatokupce!!! Jakmile vystoupí Parsifal se svými názory, začnou na něj obvyklý hon, jako na všechny vidoucí a duchovní lidi dosud. Ale bude rozdíl!

Co Parsifalovi přejí, to se jim samotným okamžitě stane. Bez vysvětlování!!! Proto kdo chce slyšet, slyš:

Člověče, dávej si pozor, abys neodsuzoval pod vlivem předsudků věci, kterým nerozumíš!!! Nebude jako v době Ježíšově, aby bylo možné volat beztrestně: „Ukřižuj!“ Doba násilného obratu k záchraně lidstva je tu. Lidé dobré vůle se mohou jen těšit, neboť se přiblížilo jejich vysvobození. V této době je nutné setřást ze sebe nenávist, nenechat se do ní vtlačit sdělovacími prostředky. A pozorovat. Staré prostředky klanu uctívačů moci přestanou být účinné. To je první znak pravého Parsifala.

Druhým znakem skutečného Parsifala je jeho tvořivá schopnost, vybavená prakticky neomezenou energií ze Zdroje, na nějž je trvale navázán. V oblasti léčitelství např. dotekem vyléčí jakoukoliv nemoc a ihned. Současní nepraví „Parsifalové“, vybaveni částečnou schopností léčebnou, používají u nemocí, k jejichž vyléčení jejich energie nestačí, trik ve stylu: „Počkej, tvoje karma neumožňuje, abych tě uzdravil ihned.“ (Současní indičtí.)

Pravý Parsifal se bude chovat jinak! Nikdy se za Parsifala neprohlásí, bude zcela nenápadný, nebude mít žádné „učedníky“ a přicmrnďáky. Bude vystupovat věcně, stroze, rozhodně, klidně, bez zájmu o funkce, slávu, kariéru. Kdo jej takového pozná a dostane se k němu (není náhod), požádá o uzdravení, bude beze slova uzdraven s povinností mlčet! Na absolutní mlčenlivost bude uzdravení vázáno! (Jinak by davy...) Žádné oslavné knihy, žádné ašramy, žádné organizace. Šíření ozdravování lidstva bude probíhat, aniž bude jasné, odkud vychází. Jen stále přibývající vědoucí budou vědět!!!

 

V dusné atmosféře Česka se zdá být bezvýchodným úsilí o rozvoj vlastní duchovnosti, ale pravý opak je pravdou. Tam, kde je tlak „hmoťáků“ nejvyšší, je i pomoc největší. Tento tlak nyní nese duchovní jádro českého národa. „Divize“ ateistických zběsilců útočí prostřednictvím školství, sdělovacích prostředků, státní správy a „vědeckých“ institucí na víru duchovního jádra.

Proto blaničtí rytíři, tj. rytíři grálu, přicházejí inkarnovaní v mladé generaci, vedeni vládcem grálu (asi desetiletým), aby vyvedli z krize a propasti rozkladu ty, kteří budou chtít.

Jak je dnes Česko vrcholem ateismu, tak, až „čas oponou trhne“, bude v období světové proměny středem duchovnosti. Magické siločáry na mapě světa ukazují, že císař a velký mystik Karel IV. nebudoval zbytečně Prahu jako hlavní město Evropy.

 

 

_ _ _

Svědectví k 50. výročí úmrtí Abdrushina (1991)

Ve spisu je uvedeno, že Abdrushin dostal od pana Nedomanského dukát se sv. Václavem, ze kterého měl ohromnou radost, ale řekl prý: „To není Václav, kdo je ochráncem vaší země, ale Parsifal.“

_ _ _

Sattva Opočno 7/2003 - Otázky a témata z publika

www.agapebrno.cz/Prednasky/Nahravky/Sattva-Opocno-7-2003.aspx

 

_ _ _